Neàpolis impulsa el primer Silver Living Lab, un espai per a desenvolupar solucions tecnològiques innovadores per a persones dependents finançat pel programa PECT de la Unió Europea

Façana Vertical r
0

Neàpolis impulsarà la creació d’un espai de treball per a donar suport a empreses que desenvolupin solucions tecnològiques innovadores per a persones dependents. L’espai incorporarà un FabLab especialitzat en temes de dependència (Silver Living Lab). El projecte es finançarà en el marc dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.  Aquest programa dóna suport a projectes i accions de transformació econòmica sobre el territori que tinguin la innovació com un dels seus trets primordials. L’Agència pública d’innovació rebrà per aquest projecte una subvenció de més de 117.000€, d’un pressupost previst de més de 234.000€.

La iniciativa s’emmarca en un projecte de major abast territorial sota el paraigua del Consell Comarcal del Garraf com a  coordinador dels organismes participants. En conjunt, el projecte comportarà una subvenció de més de 759.000€. Aquesta quantitat correspon al 50% del pressupost total que és de poc més d’1,5 milions d’euros.

Entre els agents que desplegaran els projectes participen, a més de l’Agencia Pública d’Innovació de Vilanova i la Geltrú, l’Institut de Robòtica per a la Dependència; la Fundació Ave Maria de Sitges; l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú EPSEVG – UPC i el Consorci Sanitari del Garraf. Cadascun d’ells desenvoluparà projectes i iniciatives al voltant de la Gent Gran. Entre algunes d’aquestes hi haurà la recerca de solucions aplicades des de la robòtica en l’atenció a la dependència. També es fixaran en aspectes com l’atenció a la solitud, l’atenció geriàtrica i l’envelliment saludable, entre altres. Es tracta d’aplegar el conjunt d’activitats liderades per aquests agents en el territori de forma que, coordinats, permetin establir estratègies conjuntes. Fruit d’aquesta planificació hauran de derivar les accions per respondre a noves necessitats de la gent gran.

El Silver Living Lab tindrà la seva seu a l’edifici Neàpolis . L’objectiu és generar un espai de confluència dels agents implicats: comunitat acadèmica, l’empresa publica i privada, ciutadania i teixit associatiu i l’administració publica perquè puguin treballar junts. Entre aquests agents hi haurà la universitat i centres de recerca, els centres sanitaris i d’atenció a les persones, empreses i empresaris del sector, a més dels estudiants. També serà inclosa la mateixa gent gran i els seus entorns familiars així com altres agents específics propis del perfil dels laboratoris de creació com la comunitat Maker local o les entitats de voluntariat que treballin de forma cooperativa amb aquests segments de població.

Es tracta que, tots ells, compartint aquest ecosistema de treball i experimentació, facin aflorar i proposin noves iniciatives i projectes. Un dels col·lectius específics als quals caldrà també parar atenció serà el de les persones amb discapacitat.

Alguns dels projectes sobre els quals es preveu treballar tenen a veure amb aspectes com la dignificació dels habitatges per a la gent gran amb l’ajut de sensors per millorar aspectes com l’eficiència energètica, la monitorització de les persones des dels seus domicilis, la implementació de solucions domòtiques intel·ligents que millorin la qualitat de vida de la gent gran o l’ús d’instruments com la impressió en 3D, la  creació d’experiències immersives amb realitat virtual o augmentada, etc. En aquest sentit s’obre també un ventall amb la recollida i anàlisis de les dades generades per tots aquests serveis. La informació que es reculli i el seu tractament pot ajudar a dissenyar o trobar noves formes d’abordar l’atenció a la gent gran.

La incidència sobre el col·lectiu haurà de possibilitar la creació de nous llocs de treball qualificats, noves iniciatives emprenedores vinculades al sector i la regeneració d’activitats tradicionals, la promoció d’activitats, hàbits i coneixement al voltant de l’envelliment actiu i saludable i la creació de vincles entre generacions tot promovent la interacció i transferència de coneixement entre col·lectius. Finalment es tracta de trobar solucions innovadores que incideixin en l’increment de la qualitat de vida de les persones. En el seu conjunt el projecte s’emmarca en una de les estratègies europea de foment de l’economia del que es coneix com a Silver Economy.

La Silver Economy concern a les activitats econòmiques orientades a la cobertura de les necessitats de la gent gran. El seu abast és divers i multidisciplinari i compren des dels àmbits de la salut, la nutrició, el lleure i el benestar a les finances, el transport, l’habitatge, l’educació i l’ocupació, entre d’altres.

L’envelliment de la població i els seus efectes sobre la qualitat de vida dels adults en l’àmbit europeu són els factors detonants d’aquest segment de l’activitat que ara és emergent però que es preveu no deixarà de créixer en les pròximes 3 dècades. La gent gran esdevindrà un dels principals gruixos del mercat de consum. Establir quines han de ser les polítiques i els productes i serveis que aportin i contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones grans és un dels eixos centrals en les línies d’acció. El Silver Living Lab de Neàpolis serà un camp de proves per a trobar i consolidar les millors experiències adreçades a aquest segment de la població.

La recerca en aquest àmbit permet observar la projecció d’una  futura realitat demogràfica, amb una població europea conformada majoritàriament per Gent Gran, com una oportunitat per resoldre la sostenibilitat social. També ha de servir per incrementar els volums d’ocupabilitat i de creixement econòmic  i així donar resposta a les necessitats d’aquest segment. Fer front a aquests reptes suposa, en primer lloc, treballar per mantenir un equilibri de la despesa publica necessària per garantir el benestar d’aquesta població i, en segon terme, vetllar perquè al seu voltant es generi tot un seguit d’activitat econòmica i de consum.

El Silver Living Lab que impulsarà Neàpolis serà un instrument més per a les actuals polítiques de la Unió Europea. Aquesta s’ha fixat com  prioritari identificar 10 àrees on les Tecnologies de la Informació,  Comunicació i la innovació tenen major potencial per a generar llocs de treball, nous nínxols d’ocupació i de creixement econòmic. Un cop identificats els camps amb major potencial de desenvolupament, caldrà posar les eines per estimular aquest model econòmic a partir de a projectes i serveis amb base d’innovació tecnològica.

Un dels objectius del Silver Living Lab serà identificar i planificar les millors pràctiques que donin solució a les necessitats de la Gent Gran i contribueixin al seu envelliment actiu i saludable, però també a mantenir la seva fortalesa com a baula d’una cadena de coneixement, expertesa i experiència capaç d’interactuar i oferir un retorn a la resta de la societat. És en aquest àmbit on les TIC poden ajudar a ser les impulsores d’aquests nexes d’unió.

Deixa'ns un comentari